Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Naše výhody
  1. Bonusy za každý nákup
  2. Placení možné on-line
  3. Garance termínu dodání
  4. Doručení rychle on-line
  5. Zázemí SEO profesionálů


Máme certifikaci kvality:

Máme certifikaci ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005

 
Reklama
 

Reklamační řád

Společnost SEO Services s.r.o., se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4 - Michle, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208820, IČ: 01596349 (dále jen „společnost SEO Services“) za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento Reklamační řád.

Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti společnosti SEO Services a zákazníka při uplatňování a vyřizování reklamací.

Společnost SEO Services je oprávněna reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu společnost SEO Services zveřejňuje na této internetové stránce nebo jiným vhodným způsobem. Zveřejnění společnost SEO Services zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny.

I. Předmět reklamace

Předmětem reklamace může být podezření zákazníka na nedostatky v plnění smluvních ustanovení týkajících se nabízených produktů, nesplnění dohodnutých podmínek dle uzavřené smlouvy, případně chyby v plnění předmětu smlouvy.

II. Způsob podání reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději však do 30 dní uzavření smlouvy, jakmile reklamující osoba zjistila nedostatky v plnění. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z následujících způsobů:

a)      telefonicky

b)      písemně na adresu společnosti

c)       elektronickou poštou

III. Způsob vyřízení reklamace

  1. Společnost SEO Servicesje povinna vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní a nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak.
  2. Na reklamaci společnost SEO Services odpoví písemnou nebo jinak dokumentovatelnou formou.

IV. Základní náležitosti podání reklamace

Reklamace zákazníka musí obsahovat identifikační údaje zákazníka. V případě, že se reklamace týká obsahu smlouvy, zákazník poskytne svou kopií k prozkoumání.

Jestliže společnosti SEO Services nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti neplyne lhůta k vyřízení reklamace.

V. Náklady spojené s řešením reklamací

Náklady na vyřešení reklamace nese společnost SEO Services. Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě, že stejným zákazníkem bude opakovaně podána stejná reklamace bez uvedení nových relevatních zjištění nebo skutečností, dále v případě zjevně neoprávněné reklamace.

VI. Postup při námitce zákazníka vůči vyřízení reklamace - odvolání

Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemné odvolání na adresu společnosti SEO Services.

VII. Stížnosti

Stížností se pro účely reklamačního řádu rozumí podání stížnosti zákazníkem směřující vůči konání jednotlivých zaměstnanců společnosti SEO Services, upozorňující na případné nedostatky v postupech společnosti, případně vůči formě a obsahu poskytnutých informací. Stížnost je nutné podat písemně na adresu společnosti SEO Services. Stížnost bude předána příslušnému odpovědnému oddělení a o přijetí stížnosti bude zákazník dokumentovatelným způsobem informován.

VIII. Závěrečné ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn na internetové stránce seo-obchod.cz. O změnách v Reklamačním řádu bude zákazník informován pouze prostřednictvím Internetu. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným Obchodním zákoníkem.